📢 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพื่อนักศึกษาทุกคนทั้งภาคปกติ และ กศ.บท.
ในการเยียวยานักศึกษาด้วยสถานการณ์ความเดือดร้อนในปัจจุบัน
1. ลดค่าเทอมทันที 10%
2. ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน
3. ไม่เสียค่าปรับทุกกรณี ตามเวลาที่ขยายให้
มหาวิทยาลัยพร้อมรับฟังและช่วยเหลือนักศึกษาเสมอ
❤️ เราคือครอบครัวเดียวกัน SRU.

logoc
logoc