มรส. ร่วมกับ อว. สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วิกฤติโควิด-19

มรส. ร่วมกับ อว. สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วิกฤติโควิด-19
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาครัฐ เอกชนจัดทำโครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนชนบท และชุมชนเมือง เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต เสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้านด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มรส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน เน้นการสร้างคนให้เป็น “วิศวกรสังคม” โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ – ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2) มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา 4) มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีแผนการขับเคลื่อนให้ประชาชนลงพื้นที่เป็นวิศวกรสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ มีการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม หรือ อว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดการจ้างงาน สร้างสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในพื้นที่”
#กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ที่ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดความรู้ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบและกลายเป็นทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
#คุณสมบัติ
1. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
3. มีภูมิลำเนา และพร้อมทำงานได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
5. มีความพร้อมและสนใจในการทำงานทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อน ยกระดับ และพัฒนาท้องถิ่น
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามมาตรการอื่นของรัฐบาล
#การรับสมัคร ระว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.stu.sru.ac.th
สมัครด้วยตนเอง : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#ประกาศผล
ประกาศผลออนไลน์ผู้มีคุณสมบัติตรงกับแนวทางการทำงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ www.sru.ac.th และ www.stu.sru.ac.th
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 077-913326-7
– ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 062-9895982
– นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว นักวิชาการศึกษา 063-3562225

95956170_2921191531309576_7732112391856455680_n
95956170_2921191531309576_7732112391856455680_n

Blog Attachment