ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มรส. ร่วมปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

219019

วันนี้ ( 15 พ.ย. 62 ) เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เข้าร่วมโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงารภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ณ บริเวณริมรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกําลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหา ซึ่งการจัดกิจกรรเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาไว้ให้ยาวนานที่สุด โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราต้องมีความหลากหลาย และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดทําโครงการโดยมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 100 ต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ต้น เพื่อถวายเป็นผืนป่าพระบารมีต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา กล่าว

Blog Attachment