09 Feb 2021

ประกาศมาตราการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 10%

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศมาตราการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 10% ดังนี้

1. นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563
2. นักศึกษาภาค กศ.บท. ภาคเรียนที่ 3/2562
3. บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563