คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มรส. ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการ SRU Start up Thailand 4.0

sci-clinictech-2562-5

คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน “ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SRU Start up Thailand 4.0” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ ดร.สุพรรณิการ์  ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ และผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรเสวนาบนเวที เรื่อง ความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่มีต่อผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย (จากการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 200 ราย) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เห็ดและการแปรรูปน้ำพริกเห็ด ข้าวหอมนิล ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซีฟู้ด ไอศกรีมผัด กาแฟเผาหม้อดินโบราณจากไร่กาแฟพัฒนะ จ.ชุมพร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากปลีกล้วยผสมลูกยอ จ.ชุมพร ผลิตภัณฑ์น้ำพริกตำสดนางพญา ผลิตภัณฑ์ของฝากกาละแม ผลิตภัณฑ์กิฟท์ช้อฟจากผ้าปาเต๊ะ และทุเรียนกวนเลิศรศ จ.ระนอง และมีหน่วยงานที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในงานได้แก่ คลินิกเทคโนโลยีฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น