คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. จัดโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

sru-scienceweek-2562-18-177

วันที่18 สิงหาคม 2562 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ได้เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2562 โดยมี ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 และส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหลักสูตร และเพื่อแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของหลักสูตร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย” นิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี และนิทรรศการจากหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ หน่วยงานภายใน และนอกมหาวิทยาลัยฯทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการประกวด และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์15 กิจกรรม การแสดงผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ นักศึกษา การแสดงบนเวที การจำหน่ายสินค้าของหลักสูตรต่างๆ และนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากกองบริการวิชาการ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ”และ “งานเปิดโลกกิจกรรม” จากกองพัฒนานักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมอีกด้วย