วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

107630658_1675109072664957_4089838430900834482_o

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการความปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ถ่ายทอดสดจาก ห้อง Creative learning ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี