ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ

2019-07-04-rabies

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2562 ที่ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจสนองพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยร่วมกันกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 – 2563

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวว่า การดําเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของ โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจํานวน ของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีก

ด้าน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า โดยการผ่าตัดทําหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงให้สัตว์กลุ่มเสียงตลอดจนการส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสํานึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับประชาชน ในการดําเนินโครงการฯ ได้รับความร่วมมือ จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และเทศบาลตําบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างดี

ส่วน นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยถึงจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ในปี พ.ศ.2561 พบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน 21 ตัว โดยพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอท่าฉาง อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอบ้านนาสาร และอําเภอวิภาวดี และในปีปัจจุบัน คือ ปี พ.ศ.2562 พบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน 13 ตัว ในพื้นที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอวิภาวดี อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี อําเภอท่าชนะ และบ้านนาสาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สําคัญซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

Blog Attachment