ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (The 3rd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology)

เชิญร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (The 3rd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ภาคบรรยาย (ช่วงเช้า เวลา 09.30 – 12.00 น.)

ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา ลำดับการนำเสนอ
1. การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รัตยา  ศรีแก้วณวรรณ

สิริรัตน์  สุดสวาสดิ์

อาจารย์นรานันท์ ขำมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1 ช่วงเช้า
2. การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็งร่วมกับผักตบชวา ภัทราพร เจริญพร

ลลิตา นิลปักษา

 

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 2 ช่วงเช้า
3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกและพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในอดีต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติพงษ์ พัฒนศิลป์ อาจารย์พงศ์พล ปลอดภัย

อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา

การจัดการภัยพิบัติ ลำดับที่ 3 ช่วงเช้า

ภาคบรรยาย (ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)

ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา ลำดับการนำเสนอ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและความถี่ในการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิริรัตน์ ใหม่ซ้อน

 

ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 ช่วงบ่าย
2. การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก กรณีมีข้อมูลสูญหายเกิดขึ้นในตัวแปรอิสระ นฤมล เจษารมย์

 

อาจารย์อรวรรณ สืบเสน คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 2 ช่วงบ่าย
3. ผลกระทบของบรรยากาศในการเผาฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการโซลเจล นารี โสรส

นายวุฒิชัย  สีนอเนตร

 

ผศ.นรินทร์  สุขกรี

อาจารย์วัชระกร  ศรีคำ

ฟิสิกส์ ลำดับที่ 3 ช่วงบ่าย
4. การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของบิสมัททังสเตท (Bi2WO6) โดยกระบวนการตกตะกอนร่วม เพ็ญพิชชา นรสิงห์

ธนพนธ์ กาญสอาด

 

ผศ.นรินทร์  สุขกรี

อาจารย์ วัชระกร ศรีคำ

ฟิสิกส์ ลำดับที่ 4 ช่วงบ่าย
5. การเตรียมและวิเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพาราโดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์จากพลังงานไมโครเวฟ พรพิมล  หนูมี

ศิจิรัตน์  แสงตาขุน

ดร.อรณิช  เผือกคง เคมี ลำดับที่ 5 ช่วงบ่าย
Blog Attachment