โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ๗ สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติ์เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ “โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ๗ สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยมีสถานศึกษาทั้งหมด 7 แห่งเข้าร่วม

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย