สาขาวิทย์ฯอาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นศ. โดยจัดอบรมในหัวข้อการนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การตลาดในยุคดิจิทัล และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ให้กับ นักศึกษา

สาขาวิทย์ฯอาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นศ. โดยจัดอบรมในหัวข้อการนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การตลาดในยุคดิจิทัล และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ให้กับ นักศึกษา