โครงการ golden hub. พัฒนาชุมชน ให้ความรู้การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชและแปรรูปผักพื้นบ้าน

171902

โครงการ golden hub. โดยความร่วมมือระหว่าง ชีวะ วิทย์อาหาร พืชศาสตร์ พัฒนาชุมชน ให้ความรู้การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชและแปรรูปผักพื้นบ้าน