คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.เป็นเจ้าภาพ MOU ภาคี 5 ราชภัฏภาคใต้ สร้างเครือข่ายด้านคณิตศาสตร์

2019-03-25-mou-math

วันนี้(25 มี.ค. 62) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วภาคใต้ทั้ง 5 สถาบันเข้าร่วม

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในการเปิดโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์ กล่าวว่าทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผนึกกําลังความร่วมมือในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนําไปสู่การความเข้มแข็งในศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่อไป

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ มีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายซึ่งกําหนดจัดโครงการในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดําเนินงานใน พันธกิจต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งนําไปสู่การความเข้มแข็งใน ความร่วมมือทางวิชาการซึ่งผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์ จํานวน 25 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคใต้ 5 สถาบัน ได้เเก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment