ฝ่ายประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีประธานคือ ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ การประชุมจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพที่กำลังจะถึงกำหนการ