ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการให้แก่นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการห้องแล็ป โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาภาคปฏิบัติของภาควิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภาควิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำแล็ปภาคปฏิบัติ