วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาของประเทศในการติดกับดักรายได้ปานกลาง

มหาวิทยาลัยกับการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะคนในชุมชนในการประกอบอาชีพที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถสร้างรายได้ แก้ปัญหาของประเทศในการติดกับดักรายได้ปานกลาง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีหมักยีสต์กับพี่น้องในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ยทั้ง 4 หมู่บ้าน ณ อาคารสัตวบาลพร้อมสาธิตการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ ณ อาคารสัตวศาสตร์โดย ผศ.โสภณ บุญล้ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

{AG}gallery_2560/54{/AG}