มรส.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสร้างต้นทุนทางปัญญา หนุนระบบพี่เลี้ยงเกษตรกรยุคใหม่พึ่งพาตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชน สู่วิถีการพึ่งตนเอง ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงเป็ดไข่และการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมการ จากพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมมากกว่า 60คน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “University Engagement”หรือมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม บนหลักการพื้นฐานของกระบวนงาน๔ ประการ ได้แก่ 1.ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3.เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปสู่ผลงานวิชาการ 4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชนให้สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อสร้าง “ต้นทุนทางปัญญา”

ผศ.โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง เผยถึงวัตถุประสงค์โครงการว่า กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดไข่และการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ ในโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้รับทุนอุดหนุนการทำโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีหมักยีสต์ทดแทนอาหารสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงเป็ดไข่แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่ และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่และประเมินความสำเร็จของโครงการ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ศุภนัญญา พัฒนภักดี ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี