วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work – integrated Learning

sci-wil-62-65

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work – integrated Learning) โดย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดอบรม ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.สุรินทร์ สมณะ กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work – integrated Learning) ในวันนี้ การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ประการแรก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประการสุดท้าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป การจัดโครงการในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดโครงการ และให้ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป”

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work – integrated Learning) ในครั้งนี้ ตามที่คณบดีได้กล่าวรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work – integrated Learning) แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ WIL เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา ช่วยให้นักศึกษากำหนดเป้าหมายอาชีพในอนาคตได้ง่ายขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา และเป็นความร่วมมือที่ได้รับประโยชน์ ในการพัฒนาปรับปรุงงานของสถานประกอบการ และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย ”