สัตวศาสตร์ มรส. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มรายได้ “การผลิตหนอนแมลงวันลาย” เพื่อช่วยขจัดขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์

16867

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มรายได้ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิตหนอนแมลงวันลาย” เพื่อช่วยขจัดขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นแหล่งโปรตีนให้แก่สัตว์ เช่น เป็ด ไก่ เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยมีกำหนดการณ์ดังนี้

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ มรส. อบรมเชิงปฏิบัติการจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มรายได้ วันเสาร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลา                         รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนชี้แจงข้อปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดย นางสาวกชพรรณ รักเมือง
08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ
09.00 – 10.30 น.    บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตหนอนแมลงวันลาย”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 1 2.00 น.     บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตหนอนแมลงวันลาย”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตหนอนแมลงวันลาย”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ
15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น.     ปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตหนอนแมลงวันลาย”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ
17.00 – 17.30 น.    ตอบข้อซักถามสรุปประเมินโครงการทดสอบความรู้หลังการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ และนางสาวกชพรรณ รักเมือง
หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม