ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปส.ด.วิศวกรรมเคมี สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 363 อีเมล boraporn@gmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีอบแห้งสังเคราะห์พอลิเมอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อานนท์ ชูแก้ว

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมีอินทรีย์ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล Arnoru_c@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ  –

ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด.เคมี สถาบัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล csepthum@gmail.com ความเชี่ยวชาญ เคมีเชิงฟิสิกส์

ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมี สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล nipaporn.mp@gmail.com ความเชี่ยวชาญ  –

ดร.อรณิช เผือกคง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา – ปร.ด.เคมี – Ph.D.Physical Chemistry สถาบัน – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล oranit.phu@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ Meterial science Electrochemistry

ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.เคมีอนินทรีย์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล gubgift@gmail.com ความเชี่ยวชาญ นาโนเทคโนโลยีและการเร่งปฏิกิริยา

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ) สถาบัน มหาวิทยาลัยพุทธรา มาเลเซีย โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล rattana.won@sru.ac.th wongchuphanr@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ เคมีและเคมีประยุกต์

ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D. เคมีวิเคราะห์ สถาบัน Northumbria University โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล marisa131@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์

ผศ.นภาพร รัตนาถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล nahnar@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ ระบบนำส่งยาทางผิวหนังและเครื่องสำอาง

ผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ข่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล ubontasommart@gmail.com ความเชี่ยวชาญ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปส.ด.วิศวกรรมเคมี สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 363 อีเมล boraporn@gmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีอบแห้งสังเคราะห์พอลิเมอร์