ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของงานวิจัย/งานสร้างสรรค ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร
1 Elastic constant of Dendrobium protoplasts in AC electric fields. Wanichapichart P, Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์) and Kanchanapoom K 2002 Songklanakarin J. Sci. Technol. 24, 799-806
2 On the field distribution in electrorotation chambers-influence of electrode shape. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Holtappels M and Gimsa J 2006 Electrochimica Acta 51, 5215-5220
3 Optimizing the electrode shape for fourelectrode electrorotation chips. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Holtappels M and Gimsa J 2007 ScienceAsia 33, 61-67
4 Simplified equations for the transmembrane potential induced on ellipsoidal cells of rotational symmetry. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Wachner D, Warnke R and Gimsa J 2007 Phys. D: Appl. Phys. 40, 914-923
5 Effects of cell orientation and electric field frequency on the transmembrane potential induced in ellipsoidal cells. Maswiwat K (ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์), Wachner D and Gimsa J 2008 Bioelectrochemistry 74, 130-141
6 Micro-aerobic, anaerobic and two-stage condition for ethanol production by Enterobacter aerogenes from biodiesel-derived crude glycerol. Saisa-ard, K. (ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด), Angelidaki, I. and Prasertsan, P. 2011. World Academic of Science, Engineering and Technology. 77:795-798.
7 Thidiazuron induced plant regeneration in callus culture of triploid banana (Musa sp.) Gros Michel, AAA group ,2546 ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2003, 25: 689-696
8 Establishment of in vitro culture of Musa AA group ‘Kluai Sa’and Musa AA group ‘Kluai Leb Mue Nang’and the analysis of ploidy stability ,2550 ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล ScienceAsia, 2007, 33: 437- 442
9 Plant regeneration from callus cultures of diploid bananas (Musa acuminata, AA Group) ‘Kluai Sa’ and ‘Kluai Leb Mu Nang’ and analysis of ploidy stability using flow cytometry ,2553 ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Tree and Forestry Science and Biotechnology, 4 (Special Issue 1): 59-63