ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.พรทิพย์ วิมลทรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1220 อีเมล pwimonsong@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การจัดการภัพพิบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล thanac@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลท้องถิ่น ระบบงานห้องสมุด

นายพงศ์พล ปลอดภัย

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สถาบัน ม.สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โทรศัพท์ภายใน 1220 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวบุษยมาศ เหมณี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยามหิดล โทรศัพท์ภายใน 1220 อีเมล bb.hemmanee@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.กานต์ธิดา บุญมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ภายใน 1220 อีเมล kantida.sangrieng@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนฟิสิกส์ หลักสูตร การเรียนการ

ผศ.ดร.พรทิพย์ วิมลทรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1220 อีเมล pwimonsong@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การจัดการภัพพิบัติ