ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เบญจมาศ หนูแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชัววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล kunben_biot@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 799 อีเมล raymommam@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ พันธุศาสตร์

ผศ.พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล ponlawat_patt@windowslive.com ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาของพืช

นายดอกรัก ชัยสาร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีววิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษฺณ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล dorkrak@sru.ac.th doch@live.com ความเชี่ยวชาญ การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ

ผศ.ดร.จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล gilotech@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล

นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล phunk_phunk@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ

นางกนกอร ทองใหญ่

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สถาบัน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล kanok.nc@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง และชีววิทยาอนุรักษ์

ดร.มิติ เจียรพันธุ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด. ชีวเคมี สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล miti.jea@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. พืชศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล saineeya@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช

ผศ.ดร.ศิริพร ทวีโรจนการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน – อีเมล siriporn.taw@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ – เทคโนโลยีชีวภาพ – จุลชีววิทยาทางอาหาร

ผศ.จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล mk_keawruksa@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.เบญจมาศ หนูแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชัววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล kunben_biot@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล

ผศ.ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล plungmann@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล kpoe_20@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –