ข่าวเด่น

Jun
24
Jun
24
Jun
21
Mar
27
Mar
27

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4”

เพื่อให้นักศึกษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น จนสามารถสอบผ่านระดับ B1

DETAIL
Mar
27
Mar
21

สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เปิดให้ความรู้การจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสนใจนวัตกรรมการจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อลดการเผาเชือกฟาง โดยมี ผศ.ส.อ.ชันนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอาจารย์วัชระกร ศรีคำณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน
DETAIL
Mar
18

Sci TODAY SCIENCE AND TECHNOLOGY TO BE NUMBER ONE 18-3-2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DETAIL