คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณบดี

รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Email : thitipong.kru@sru.ac.th
Tell : 077-913368

รองคณบดี

ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : kanyarat.hnu@sru.ac.th

ดร.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

Email : sakchai.kan@sru.ac.th

ผศ.ดร.พรทิพย์ วิมลทรง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

Email : pornthip.wim@sru.ac.th

อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

Email : somkid.sin@sru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.สุจารี ดำศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและการสอน

อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

อาจารย์วิมล พรหมแช่ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิศวกรสังคม

อาจารย์กนกอร ทองใหญ่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ดร.มิติ เจียรพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

อาจารย์ภัทราวรรณ คหะวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

อาจารย์ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล

อาจารย์รัชกร ฮ่งกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.กรชุลี สังข์แก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริพร ทวีโรจนการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ดร.อรณิช เผือกคง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการและงานตรวจวิเคราะห์

ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ดร.อรุโรทัย เจือมณี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี