ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 The Effect of Ti-doped on the structure of Y134 and Y257 Superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์ Current Applied Science and Technology ปี 2018 ฉบับที่ 18(3) หน้า 126-132 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
2 การกระจายตัวของปาล์มสาคูในภาคใต้ตอนบน – กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง ดร.วัชรี รวยรื่น วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม): xx-xx, 2562
Songklanakarin Journal of Plant Science, Vol. 6, No. 1 (January-March): xx-xx, 2019
วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) Suratthani Rajabhat Journal Vol. 6 (1) (January – June 2019) วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
4 Yied and some nutritional elements of pleurotus sajor-caju cultivated with golden apple snail supplememt ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ Naresuan University Journal : Science and Technology (NUJST) 2019;(27)2 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
5 ความหลากชนิดของชันโรงในจังหวัดสุราษฎรธานี Diversityof the Stingless Bees(Apidae:Meliponini)in Surat Thani Province ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด KKU Sci.J.47(1)093-100(2019) วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
6 ผลของการใช้แบคทีเรียแลคติกต่อความต้านทานเชื้อ streptococcus sp. ในปลานิล อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน2562 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
7 ผลของการเสริมใบพญาวานรในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ อาจารย์ณันญรัตน์ คุ้มครอง แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562) วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
8 Pollen morphology of native banana cultivar (Musa acuminata colla) in surat thani province ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences Vol. 8, No. 2, April 2019 SJR ควอไทล์ที่ 2
9 ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากวัสดุเศษเหลือไข่ขาวเค็ม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 1 ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน ปี พ.ศ : 2562 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
10 Ba0.08Y0.04Co2.5Fe0.09O.4-6cathode deposited on GDCio electrolyte by spray pyrolysis technique อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3),607-611, May -Jun. 2019 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
11 local vegetables traditionally used for reducing hyperglycemai in surat thani province, thailand ดร.อารยา ปรานประวิตร International Journal of Applied Pharmaceutics · July 2019 SJR ควอไทล์ที่ 3
12 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆ ของหม่อนที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราที่คัดแยกได้จากใบทุเรียน อาจารย์จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 11(2) : 197-207 (2562) วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
13 The Mass Attenuation Coefficients and Effective Atomic Numbers of Y-based Superconductors in Energy Range 220 keV to 662 keV ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Journal of Materials Science and Applied Energy ปีที่ ๒๐๑๙ วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
14 Detemination of drying kinetics, some physical, and antioxidant properties of papaya seeds undergoing microwave vacumm drying ดร.อรภรณ์ บัวหลวง Journal of Food Process Engineering, pp. e13176, 2019. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
15 A novel source of amylase in young leucaena leaves ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences Vol 20 No 2 (2019): July – December วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
16 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการยกระดับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงอบแห้งพร้อมสปอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเทศบาล ตำบลท่าขนอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.อรุโณทัย เจือมณี วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี : 19 | ฉบับที่ : 3 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยขัดน้าบ้านฝ่ายพรุ ต้าบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี : 19 | ฉบับที่ : 3 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
18 Superconductivity and Structure of ErBa2Cu307-8 bulk Superconductor ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI