บทคัดย่อ

เคยขัดน้ำ เป็นการใช้กระบวนการท้ากะปิด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการแบ่งแยกเนื้อเคยและแยกน้าเคยออกจากกัน ของชาวบ้านฝ่ายพรุ ตำบลตะกรบ อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ชาวบ้านได้ท้าไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ยังไม่มีการส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยขัดน้ำไปสู่การจำหน่ายในท้องตลาด คณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส้าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านฝ่ายพรุ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเคยขัดน้าที่ถูกสุขลักษณะต่อผู้บริโภค สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคยขัดน้าสู่โครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสามารถวางขายในร้านค้าที่จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้

Abstract

Water polishing used to process shrimp paste with folk wisdom. To separate the flesh ever and separate the water from each other. The villagers in the district of Takrob, Ampur Chaiya, Suratthani province. This product is made for household consumption only. There is no promotion to develop products that have been polished to market. The researcher sees the importance of conservation of local wisdom to be sustainable along with the income generation of the peat community. By educating the process of producinghygienic water to consumers. Can develop products Quality labels and packaging Promote

product-development-that-used-to-scrub-ban-fay-phru