ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วันที่นำไปใช้ประโยชน์
1 ความหลากชนิดและลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกน้ำในบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี กนกอร ทองใหญ่ ชุมชนกลุ่มรักษ์บึงขุนทะเล 8 มิถุนายน 2563
2 การบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐิติพงศ์ เครือหงส์ บ้านฝ่ายพรุ หมู่ 1ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 มกราคม 1907
3 การบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐิติพงศ์ เครือหงส์ หมู่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 มกราคม 1907
4 การศึกษาการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกลีเซอร์รีนในไก่ไข่เพศผู้พันธ์ไวท์เล็กฮอร์น นัสวัล บุญวงศ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 กรกฎาคม 2563
5 การสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 มิถุนายน 2563
6 การผลิตก๊าชชีวภาพโดยการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ำมันในระดับครัวเรือน พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และคณะ บ้านใหม่จัตวา หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 พฤศจิกายน 2563
7 การประเมินสุขาภิบาลอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัชกร ฮ่งกุล และกนกรัตณ์ ชลศิลป์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล 6 มกราคม 1907
8 การพัฒนาคุณภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกรในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรานี วสันต์ สุทธโส เกษตรกรผู้ทำสวนมะพร้าวน้ำหอมในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 มกราคม 1907
9 ผลของการใช้ใบมะม่วงหิมะพานต์ต่อการเจริญเติบโตและความตานทานโรคในปลานิล วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุลชัยสาร เกษตรกร 6 มกราคม 1907
10 ตัวแบบการพยากรณ์ราคายางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศุภชัย ดำคำ และอรวรรณ สืบเสน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 พฤศจิกายน 2563