งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
เงินกองทุนวิจัย
1 ความหลากชนิดและลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกน้ำในบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางกนกอร ทองใหญ่ 50,000
2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวกันยากร อ่อนรักษ์ 50%
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ 50%
60,000
3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ระบบบริการการเรียนรู้โดยใช้กฎความสัมพันธ์ นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี 60,000
4 การศึกษาเมทาบอไลท์ทุติยภูมิจากน้ำเลี้ยงเชื้อ Streptomyces lydicus A2 ดร.โชติกา ภู่พงศ์ 60,000
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลจากเส้นใยปาล์มและน้ำยางพารา ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา 90%
นายอาดือนา นิโด 10%
60,000
6 การศึกษาแนวทางการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทดแทนภาชนะใส่อาหาร นายธนสาร เดชนะ 60,000
7 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร 60,000
8 การศึกษาการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกลีเซอรีนดิบในไก่พื้นเมือง นางสาวนัสวัล บุญวงศ์ 60,000
9 ผลกระทบของการเกิดอุทกภัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวบุษยมาศ เหมณี 50%
ดร.พรทิพย์ วิมลทรง 20%
นางกานต์ธิดา บุญมา 20%
ผศ.ธนา จารุพันธุ์เศรษฐ์ 10%
60,000
10 สมบัติทางเคมีและกายภาพของกะปิจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวปณิดา รัตนรังษี 90%
นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี10%
60,000
11 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ และการหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพในการบริโภคให้แก่ประชาชนขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ 60,000
12 การเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของชั้นฟิล์มบางโครงสร้างนาโนอินเดียมทินออกไซด์ด้วยเทคนิคพลาสมาแบบไอเคมี นายพีรพงศ์ หนูช่วย 80%
นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ10%
นายวิมล พรหมแช่ม 10%
60,000
13 การพัฒนาสีอนินทรีย์โดยใช้ออกไซด์ของเหล็กจากดินพื้นบ้าน นางสาวภัทราวรรณ คหะวงศ์ 60,000
14 การประเมินสุขาภิบาลอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางรัชกร ฮ่งกุล 60%
ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ 40%
60,000
15 การพัฒนาคุณภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกร ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวสันต์ สุทธโส 60,000
16 จลนพลศาสตร์การอบแห้งสาหร่ายข้อด้วยวิธีอบแห้งแบบสุญญากาศ ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ 80%
รศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์ 20%
60,000
17 ผลของใบมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale) ต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus) นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร 70%
ดร.มิติ เจียรพันธุ์ 10%
ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน 10%
นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา 10%
60,000
18 ตัวแบบการพยากรณ์ราคายางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย ดำคำ 50%
นางสาวอรวรรณ สืบเสน 50%
60,000
19 ระบบการรู้จำป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ไทย ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด 60,000
20 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากชาสมุนไพรเหงือกปลาหมอโดยการอบแห้งด้วยกระบวนการไมโครเวฟ-สุญญากาศ ดร.อรภรณ์ บัวหลวง 60,000
21 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหม่อนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสราดจากหม่อน ดร.อรุโนทัย เจือมณี 50%
นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ 22.5%
นางสาวรวงนลิน เทพนวล 22.5%
ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 5%
60,000
22 การพัฒนารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร กรณีศึกษาการเขียนสลากและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน
งบประมาณ 55,00 บาท ดำเนินการ 30%
ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข 16,500
23 ความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 60,000 บาท ดำเนินการ 20% ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง 12,000
รวม 1,278,500
งบประมาณแผ่นดิน
1 ความผันแปรของความเข้มข้นแก๊สเรดอนระหว่างการบำบัดในแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 334,140
2 การศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของน้ำพุร้อนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดร.นิภาภรณ์ มีพันธ์ 539,841
รวม 873,918
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1 โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก โดยการขยายพันธุ์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ งบประมาณ 1,844,863 บาท ดำเนินการ 2 ปี ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา 922,431.5
รวม 922,431.5
กองทัพบก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 2,490,000 บาท ดำเนินการ 18.75 % (132,800 บาท) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ 132,800
รวม 132,800
ทุน/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)
1 การจัดทำฐานข้อมูลมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ รต.ปริญญา สุกแก้วมณี 100,000
2 การใช้ประโยชน์จากกะลาและเส้นใยมะพร้าวเพื่อผลิตเป็นถ่านกัมมันต์และกระถางต้นไม้ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 150,000
3 การผลิตและการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากมะพร้าวที่ปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทรชัยกุล 250,000
รวม 500,000
โครงการความร่วมมือ สกว.-มรส.
1 การประเมินการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ และผลกระทบเบื้องต้น จากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการความร่วมมือ สกว.-มรส. งบประมาณ 424,800 บาท ดำเนินการ 61% ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว

นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ

นายศุภชัย ดำคำ

259,128
รวม 259,128