ประธานหลักสูตร

ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด.วัสดุศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล nuttida.sri@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ยาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.อาดือนา นิโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน ม.ราชภัฎพระนคร โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล aduena.nido@gmail.com ความเชี่ยวชาญ

ผศ.พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล baw0513@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมศึกษา

นายนิภาส ลีนะธรรม

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วศ.ม. อุตสาหการ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล nipas_ytrc@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การควบคุมคุณภาพ,การออกแบบการทดลอง

นางสาวสุวรรณา พลภักดี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล na_dium@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วศ.ด. วัสดุศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1267 อีเมล thad2007@gmail.com ความเชี่ยวชาญ วัสดุศาสตร์,เทคโนโลยีเม็ดสี

ผศ.สายนที จากถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ) สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1267 อีเมล korphainatee@gmail.com ความเชี่ยวชาญ โลหะผงวิทยา,วัสดุเชิงประกอบ

นางสาวภัทราวรรณ คหะวงศ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1267 อีเมล patarawan_k@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ เซรามิกส์โครงสร้าง,นาโนพาวเดอร์กลุ่ม แม่เหล็ก

ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด.วัสดุศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล nuttida.sri@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ยาง