หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ, การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์, ตัวแปรเชิงซ้อน, วิธีเชิงตัวเลข, สัมมนาคณิตศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์/สถิติ
2) ผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
3) เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
5) นักปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา

จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษามีทางเลือกหลากหลายในการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ในอนาคต “ยิ่งเรียนยาก เมื่อจบยิ่งต้องได้รายได้สูง”

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เคมี 1, ปฏิบัติการเคมี 1, เคมี 2, ปฏิบัติการเคมี 2, แคลคูลัส 1, ชีววิทยา 1, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, เคมี 2, ปฏิบัติการเคมี 2, แคลคูลัส 2, เคมีอินทรีย์ 1, ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1, สัมมนาเคมี, โครงการวิจัยทางเคมี เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุม การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
2) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี
3) นักออกแบบ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางเคมี
4) นักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ
5) ครู อาจารย์ นักวิชาการ สาขาเคมีหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความรู้และเทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยา ความหลายหลายของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ฐานชีวภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในสถาบัน การศึกษา หน่วยงานของรัฐ โรงงาน และบริษัทเอกชน
2) นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัย และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3) นักวิชาการในกระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชีววิทยา
4) ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมความหลากหลายชีวภาพ
5) พนักงานฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพในโรงงาน หรือบริษัทเอกชน
6) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางด้านชีววิทยา

จุดเด่นของหลักสูตร

1) บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
2) หลักสูตรมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ และทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
3) นักศึกษามีโอกาสได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิจ

Enter Site

วิชาเอก

– การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน
– สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เนื้อหาหารเรียน

– การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการลดคาร์บอน
– การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– การจัดการทรัพยากรป่าไม้
– การจัดการมลพิษน้ำ/อากาศ/ขยะ
– ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางประกอบอาชีพ

– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/รัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น
– ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
– ผู้จัดการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
– ผู้ควบคุมมมลพิษทางน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม
– นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
– อาชีพอิสระ

จุดเด่นของหลักสูตร

สามารถจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมได้

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์, โครงสร้างและการควบคุมคอมพิวเตอร์, การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร, การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านกราฟิก/มัลติมีเดีย, การคำนวณและ การประยุกต์ใช้งานระดับสูง เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

1) โปรแกรมเมอร์
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
4) นักวิเคราะห์ข้อมูล
5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6) นักพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษามีทางเลือกหลายหลากในการทำงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง รวมถึงตลาดงานมีความต้องการผู้จบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก สามารถที่จะหางานทำระหว่างเรียนได้

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิจ

Enter Site

วิชาเอก

– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– มัลติมีเดีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการจัดการฐานข้อมูล,แพลตฟอร์มเทคโนโลยี,เครือข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต,การเขียนโปแกรมเว็บ,การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วิชาเอกมัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวาดและการออกแบบตัวละคร การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล

แนวทางประกอบอาชีพ

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) นักวิชาการ/นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
3) โปรแกรมเมอร์
4) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
วิชาเอกมัลติมีเดีย
1) นักออกแบบกราฟิก
2) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3) นักสร้างภาพยนตร์การ์ตูน
4) นักพัฒนาเกม

จุดเด่นของหลักสูตร

– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่านและจัดการข้อมูลของธุรกิจหรือองค์กร
– เรียนมัลติมีเดียสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
– มัลติมีเดียเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิจ

Enter Site เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Enter Site มัลติมีเดีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.สาขาเกษตร

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หลักการผลิตสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง, อาหารและการให้อาหารสัตว์, สุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักสัตวศาสตร์/ สัตวบาลประจำ ฟาร์มภาครัฐ/ เอกชน
2) ผู้ช่วยนักวิจัย
3) เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์/ นักวิชาการสัตวบาล
4) ผู้ช่วยสัตวแพทย์/ สัตวบาลประจำคลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์
5) ผู้ประกอบการฟาร์ม เช่น ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มแพะ

จุดเด่นของหลักสูตร

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หลักการผลิตสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง, อาหารและการให้อาหารสัตว์, สุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) การเป็นผู้ประกอบการด้านพืช เช่น ประกอบกิจการด้านพืชของตนเอง จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร จำหน่ายพันธุ์พืช เป็นต้น
2) รับราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ครูสอนด้านการเกษตร
3) พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในหน่วยงานเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่วิจัยเพื่อการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำมันปาล์ม ครูหรือวิทยากรด้านการเกษตร

จุดเด่นของหลักสูตร

มีรายได้ระหว่างเรียนจากการขยายพันธุ์และการผลิตพืชที่หลากหลาย เช่น พืชผัก แคคตัส กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ผล และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

121 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำและการจัดการ, การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ, การจัดการทรัพยากรทางน้ำ, การจัดการธุรกิจการประมง

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการประมงในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การประมงและการเกษตร
2) พนักงานส่งเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การประมงและการเกษตร
3) ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระด้าน การประมง

จุดเด่นของหลักสูตร

เรียนจริง รู้จริง ปฏิบัติได้จริง

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

122 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

พิษวิทยาอาชีวอนามัย, โรคจาก การประกอบอาชีพและ การควบคุม, ความปลอดภัยในการทางาน, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, ความปลอดภัยจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2) นักวิชาการด้านความปลอดภัย
3) วิทยากรความปลอดภัย
4) เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงทักษะการปฏิบัติในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานในโรงงานได้ และมีทักษณะปฏิบัติการทางด้านการตรวจสุขภาพคนทำงาน

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น,การสาธารณสุขแบบองค์รวม,กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา,การส่งเสริมสุขภาพ,จุลชีววิทยาสาธารณสุข,พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา,เภสัชสาธารณสุข,โภชนศาสตร์สาธารณสุข,การพัฒนาสุขภาพชุมชน,สัมมนาสาธารณสุข,โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ, การปฐมพยาบาล,การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักสาธารณสุข/ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอื่นๆ ที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข
2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาหรือศูนย์วิจัย
4) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชนและเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตด้านสุขภาพ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาพชุมชน” บัณฑิตมีงานทำ 100%

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติดีมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีจิตอาสาจะพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น,
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ,การจัดการผู้ประสบภัย,อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์,
ธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยาทางภัยพิบัติธรรมชาติ, การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ,การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ,การจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) พนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต)
3) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดการภัยพิบัติ)
4) พนักงานนโยบายและแผนงาน (ด้านการจัดการภัยพิบัติ)
5) นักบริหารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
6) นักวิชาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
7) นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการภัยพิบัติ

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

125 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

1) การสาธารณสุขพื้นฐาน
2) การสุขาภิบาลอาหาร
3) การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
4) การจัดการสัตว์กัดแทะและแมลงนำโรคในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
5) การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
6) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฃด้านสิ่งแวดล้อม
4) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
5) เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือนักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
6) นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
7) ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

1) หลักสูตรพัฒนาภายใต้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม. พ.ศ. 2563
2) บัณฑิตสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามประกาศกรมโรงงาน ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 2.ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3.ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเขียนแบบไฟฟ้า, คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร,การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม, ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า, เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักบริหารงานด้านระบบไฟฟ้า
2) นักปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า
3) นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ(ช่างไฟฟ้า)
4) ผู้ช่วยวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
5) ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ผู้รับเหมา

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

127 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม,นวัตกรรมเครื่องจักรอาหาร,นวัตกรรมพลังงาน,การจัดการฐานข้อมูลและวางแผน,พลังงานชุมชนท้องถิ่น,ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลัง,การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุและภูมิปัญญาจากท้องถิ่น,วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล,การประยุกต์แอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง,เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์,เทคโนโลยีชีวมวล-ชีวพลังงานและการประยุกต์,พลังงานทดแทนและระบบการกักเก็บพลังงาน,เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังเป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการด้านพลังงานหรือพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
2) นักวิชาการด้านพลังงานหรือพลังงานทดแทนในบริษัทหรือห้างร้านธุรกิจเอกชน1 นักปฏิบัติงานด้านพลังงานในองค์กรระหว่างประเทศ
3) นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานฝ่ายศูนย์เครื่องมือต่างๆ1 นักวิจัยฝ่ายพลังงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน
4) ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและพลังงาน/ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานหรือพลังงานทดแทน
5) นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

125 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การแปรรูปอาหาร, โภชนาการ, ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ, การตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางประกอบอาชีพ

1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร
2) นักโภชนาการหรือนักโภชนากรในสถานพยาบาล
3) นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
4) ผู้ให้คําปรึกษาด้านอาหารและสุขภาพ ในหน้วยงานภาครัฐและเอกชนนักประกอบการอาหารและโภชนาการ

จุดเด่นของหลักสูตร

1) มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเพียงพอให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง
2) มีงานรองรับที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

125 หน่วยกิจ

Enter Site

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การผลิตพืช สัตว์ จุลินทรีย์แบบปลอดภัย,ทรัพยากรชีวภาพ ,การท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ และการจัดการ,หลักการออกแบบฟาร์มและการผลิตพืช สัตว์, จุลินทรีย์แบบปลอดภัย,การผลิตและ/หรือแปรรูป,ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิจ

Enter Site