ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 การทำการเข้าจับกันระหว่างสารพฤกษเคมีบางชนิดต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มิติ เจียรพันธุ์* และคณะ การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับชาติ
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา* และคณะ การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับชาติ
3 Microplastic contamination in blood cockles and mussels in Bandon Bay, Kanchanadit district, Suratthani Province วัชรี รวยรื่น* การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
4 Statistical optimization of fermentative hydrogen production from oil palm trunk hydrolysate by Clostridium beijerinckii PS-3 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
5 โปรแกรมคำนวณระดับพลังงานในโครงสร้างควอนตัมไวร์ที่มีแกนร่วมทรงกระบอกภายใต้แรงดันจากภายนอก วัชระกร ศรีคำ ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์
6 Effect of activated carbon on their performance As HT catalyst supports for fermentative hydrogen production พรทิพย์ วิมลทรง  Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology TCI 2
7 The Variation of Superconducting Critical Temperature of the Mn3O4 Doped- and Mn3O4 Composited-Y145 Superconductor ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Progress in applied science and technology 9-8-2563 TCI 2
8 The Effect of the Grinding Method on the Physical Properties of Y134 Superconductor Doped Manganese Oxide Prepared by Solid State Reaction ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Progress in applied science and technology 17-8-2563 TCI 2
9 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อการจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สุวรรณา พลภักดี วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุน 2563 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 TCI 1
10 ผลของคาร์ราจีแนนต่อสมบัติของผงไข่ขาวจากวัสดุเศษเหลือของไข่เค็ม สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 TCI 1
11 ผลของการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง รวงนลิน เทพนวล วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุน 2563 TCI 1
12 ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อปริมาณการกินได้และการย่อยในแพะ ภูวดล เหมชะรา วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 TCI 1
13 Effect Pre-treatment on Quality of Cassava Chips พราวตา จันทโร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุน 2563 TCI 1
14 ผลของความเข้มข้นของอาหารสูตร MS ที่เติมและไม่เติมน้ำมันมะพร้าว ที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของโปรโตคอร์มเอื้องสายน้ำเขียว(Dendrobium crepidatum. Lindl & Paxton) ในสภาพปลอดเชื้อ ไซนีย๊ะ สะมาลา วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ1 พฤศจิกายน 2563 TCI 1
15 องค์ประกอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในช่วงวินาทีแห่งความประทับใจก่อนตัดสินใจจองโฮมสเตย์ในภาคใต้ กาญจนา เผือกคง วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุน 2563) TCI 2
16 การประเมิน DEG7-9 ฮิวริสติกเพื่อการออกแบบโดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์การเล่นเกม กรชุลี สังข์แก้ว วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุน 2563 TCI 1
17 ปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อก่อโรคที่พบในอาหาร วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส กนกรัตณ์ ชลศิลป์ วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 TCI 1
18 Carbon-Zn hydrotalcite hybrid catalyst for fermentative Hydrogen production พรทิพย์ วิมลทรง International Journal of Hydrogen Energy Volume 46, Issue 5   2020 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
19 Physicochemical and prebiotic properties of Chempedak (Artocarpus integer Merr.) seed starch ศิริพร ทวีโรจนการ วารสาร Acta Horticulturae Numbe 1298 December 2020 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
20 Analytical Solution of Magnetohydrodynamics(MHD) Squeezing Fluid Flow in Porous Medium ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล International Journal of Difference Equations (IJDE). วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
21 Chebyshev Wavelet Solutions For Time-Fractional Integro  Partial Differential Equation And Its Application To Beam Problems ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล COMPUSOFT: An International Journal of Advanced Computer Technology Vol. 9 No. 5 (2020): Volume-9, Issue-5 Published: 2020-05-31 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
22 The Green Preparation of Cellulose Fibrils From Oil Palm Leaf Stalk Fibers for Hydrogel Applications ณัฐธิดา ศรีราชยา วารสาร Key Engineering Materials Vol.841 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
23 Effects of BA and NAA on shoot multiplication of Grammatophyllum speciosum Blume in Vitro ไซนีย๊ะ สะมาลา วารสาร Acta Horticulturae  Number 1298 December 2020 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.