หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1291 อีเมล kanitta.vis@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –  

งานบริการการศึกษา

นางสาวมาลิณี สายใจบุญ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1296 อีเมล Malinee_puch@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นายนิกร สุวรรณโณ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1200 อีเมล nikonsrubbjj999@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

งานบริหารทั่วไป

นางสาววิมลวรรณ แก้วสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา บช.บ บัญชีบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1200 อีเมล wimonwan.kae@sru.at.ch ความเชี่ยวชาญ –

นางผกากรอง อักษรสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1292 อีเมล krongin.2523@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวธัญลักษณ์ ใยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา นศ.ม. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ภายใน 1200,1295 อีเมล thanyalak.yai@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารระหว่างบุคคล

นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา วก.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน มหาวิทยาลัยวลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1295 อีเมล sup-2525476@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ การจัดการงบประมาณ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft ทักษะการพิมพ์เอกสาร

นางสาวจารวี เป้าอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา คบ.คณิตศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ภายใน 1295 อีเมล jaruwan.pao@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นางมณฑา เกษตรพงศ์ศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ภายใน 1200 อีเมล montachot@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –