หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม,การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม,การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม,การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0,
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม,การควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
2) ผู้จัดการและนักวิชาการในโรงงานอุตสาหกรรม
3) นักวิชาการค้นคว้าและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประกอบการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
5) นักประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

121 หน่วยกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม,การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม,การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม,การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0,
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม,การควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
2) ผู้จัดการและนักวิชาการในโรงงานอุตสาหกรรม
3) นักวิชาการค้นคว้าและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประกอบการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
5) นักประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

121 หน่วยกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มโลหะ, พอลิเมอร์, เซรามิก, วัสดุเชิงประกอบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแบบบูรณาการ,โครงงานทางเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
2) นักเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) นักปฏิบัติงานการค้นคว้าและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับนักวิชาการวิชาเอกต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

121 หน่วยกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มโลหะ, พอลิเมอร์, เซรามิก, วัสดุเชิงประกอบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแบบบูรณาการ,โครงงานทางเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
2) นักเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) นักปฏิบัติงานการค้นคว้าและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับนักวิชาการวิชาเอกต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร

121 หน่วยกิจ