ข่าวสารงานประกันคุณภาพ

Jun
20
Jun
17
Jun
17
Jun
15
Feb
11
Feb
11

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปี 2561

DETAIL