ประธานหลักสูตร

ผศ.กามีละห์ ยะโกะ

อาจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โภชนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล armiday@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวศันสนีย์ วงศ์ชนะ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล sunsaneewon@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การจัดการสิ่งแวดล้อม

นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา สม.บริหารสาธารณสุข สถาบัน ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

ผศ.ดร.ภควดี รักษ์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.จุลชีววิทยา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 077-355633 อีเมล pakavadee@gmail.com ความเชี่ยวชาญ อิมมูโนโครมากราฟฟี่ มาลาเรีย

นายสุรชัย สังข์งาม

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 077-355633 อีเมล Enjoy_jain@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบำบัดทางชีวภาพ

ผศ.กามีละห์ ยะโกะ

อาจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โภชนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล armiday@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์