ประธานหลักสูตร

นายวิมล พรหมแช่ม

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1240 อีเมล wimolp.sru@gmail.com ความเชี่ยวชาญ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวณัฐปภัสร์ บุญดำ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา – สถาบัน – โทรศัพท์ภายใน – อีเมล nadpaphat.bun@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นายเอกลักณ์ เจ้าแก้ว

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิศวกรรมหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1276 อีเมล aggaluck@yohoo.com ความเชี่ยวชาญ การประมวลผลภาพ

รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล kruaehong@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ตัวนำยอดอุณหภูมิสูง

ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1240 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ โทรศัพท์ภายใน 1240 อีเมล Aey_chin8@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นายคมกริชณ์ ศรีพันธ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1240 อีเมล S.komkrit.2528@gmail.com ความเชี่ยวชาญ  –

นางสาวมินตรา ตรงต่อการ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา คอม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1240 อีเมล mintra.nan19@gmail.com ความเชี่ยวชาญ  –

นายวิมล พรหมแช่ม

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1240 อีเมล wimolp.sru@gmail.com ความเชี่ยวชาญ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง