ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ผลของการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา เมทธิลเทสโตสเตอโรนในการแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecitlia reticulate)ให้เป็นเพศผู้ นายณัฐพล เมฆแดง 60,000
2 การศึกษาระดับอาหารข้นที่เหมาะสมในอาหารกระต่ายอายุ 4-16 สัปดาห์ ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง 60,000
3 การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-AI5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียมเหล็ก นางสาวสายนที จากถิ่น 60,000
4 การสร้างบทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเครือข่ายอินเทอรืเน็ตวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ 60,000
5 การสร้างเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ นางจันทร์จิรา สีระพัดสะ 60,000
6 การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับสวนน้ำ นายวิมล พรหมแซ่ม 60,000
7 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันในเซลล์สาหร่าย Botryococcus sp. ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ 60,000
8 ผลของหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่นแคระ นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง 60,000
9 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวเอพร โมฬี 60,000
10 การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้บริการระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวศศิณัชชกร ศรีทอง 60,000

ทุนวิจัยที่จัดทำเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การวิเคราะห์หาปริมารแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ 200,000
2 การพัฒนาโมดุลผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำใช้กับรถยนต์ นายนิกร บุญญานุกูล 200,000
3 การผลิตน้ำมันสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียน ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง 200,000

งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประมงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า 400,000
2 การตรวจวัดความเข็มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 400,000
3 การประเมินการดูดซึมได้ของแร่ธาตุปริมาณน้อย (สังกะสี เหล็ก แมงกานีส และทองแดง)ในสาหร่ายขนนก ดร.มาริสา อินทวงศ์ 400,000
4 การเฝ้าระวังการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูนศักดิ บุญยัง
นางสาวโสตถิมา ไกรเกตุ
609,350.50
5 การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.โสภณ บุญล้ำ
นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี
นางสาวกมลพรรร เจือกโว้น
นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง
364,000
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง นางสาวจีรนันท์ กล่อมนรา
ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน
นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส
นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูล
นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
759,687
7 การพัฒนาเม็ดสีเขียวจากโครเมียมออกไซด์ให้มีสมบัติสะท้อนรังสีอาทิตย์สำหรับวัสดุหลังคา ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 699,176

ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา(สกอ.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน
ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
300,000

ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหนอนนกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.โสภณ บุญล้ำ
นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี
นางสาวกมลพรรร เจือกโว้น
นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง
นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง
595,000

ทุนโครงการความร่วมมือ สกว.-มรส. รุ่นที่ 3

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ตรวจหาความสัมพันธ์ของยีน Prolactin ต่อสมรรถะการผลิตไข่ในเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์ นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น
ผศ.โสภณ บุญล้ำ
595,000
2 ภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินและจำนวนประชากรในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ.2545-2554 ผศ.ธนา จารุพันธุ์เศรษฐ์
นางสาวเอพร โมฬี
นายเนติธรรม คงเจริญ
ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ
200,000
3 ผลของเม็ดสีสีแดงจากราข้าวแดง Monascus purpureus ในการยับยั่งแบคทีเรีย xanthomonas axonpodis pv.citri สาเหตุโรคเน่าดำ และ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยว นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
ดร.เกษร เมืองทิพย์
ดร.เบญจมาศ หนูแป้น
200,000
4 การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวอัญชลี มั่นคง
นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี
200,000