ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ผศ.โสภณ บุญล้ำ 586,410

ชุดโครงการความร่วมมือ (สกว. + มรส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 7 โครงการ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา ผศ.กฤตภาส จินาภาค 200,000
2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสาน : หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศอ่าวบ้านดอน นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร 200,000
3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม นายอาดือนา นิโด 200,000
4 การพัฒนาเครื่องตัดทะลายปาล์มน้ำมันอายุไม่เกิน 10 ปี แบบแรงกระแทก อาจารย์อภิเดช พัฒน์เวช อาจารย์พรเทพ รักษ์บางแหลม 200,000
5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 200,000
6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสและของแข็งแขวนลอยทั้งหมดจากน้ำทิ้งบ่อกุ้งโดยใช้เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแมลงภู่ และเปลือกหอยแครง นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร 200,000
7 การศึกษาคุณภาพน้ำ แม่น้ำพุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร 200,000

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ทุนภายนอก)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ศึกษารูปแบบการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมืองในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นระบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา : สภาพการผลิตไก่พื้นเมือง ผศ.โสภณ บุญล้ำ
นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง
นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี
200,000
2 การสำรวจความคิดเห็นของการใช้รูปแบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย
นางสาวอมรทิพย์ ประยูรวงค์
150,000

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 17 โครงการ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันดิบในประเทศไทย อาจารย์ธนสาร เดชนะ 160,885
2 การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือน ในพื้นที่อำเภอไชยา และอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 382,950
3 คุณสมบัตรทางเคมี การประเมินค่าทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัสของการเกิดเจล
ในผลิตภัณฑ์เยลลี่จากมิวซิเลนของฝักเหรียง
ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 313,456
4 การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะของสีน้ำตาลแก้มเหลืองให้มีคุณสมบัตรสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 364,734
5 การศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำหมักชีวภาพจากผลและใบตะลิงปลิงหมักโดยแบคทีเรียแลคติก เพื่อผลิตยางก้อนถ้วย ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน 383,502
6 การพัฒนานวัตกรรมธนาคารสมองคลังปัญญา เพื่อจัดเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร 400,000
7 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
400,000
8 การผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียโรงงานผลิตไบโอดีเซล นายดอกรัก ชัยสาร 400,000
9 การใช้ปัจจัยควบคุมเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินบริเวณชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผศ.ดร.ชลินดา อริยเดช 400,000
10 ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมาลาเรียในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม
นางสาวสุจารี ดำศรี
400,000
11 ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธ์ เอช1 เอ็น1 ในสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย ดำคำ
นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
400,000
12 การชักนำให้เกิดต้นพอลิพลอยด์ (Polyploid) ของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ในสภาพปลอดเชื้อ ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล 398,720
13
การจำแนกชนิดและการใช้ประโยชน์จากแมลงในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ผศ.ดร.จิตรเกษม หลำสะอาด 400,000
14
ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งขาว นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร 250,000
15 ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธ์ เอช 1 เอ็น 1 ในสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย ดำคำ 400,000
16 ความหลากหลายของแอคติโมซิสในระบบนิเวศป่าชายเลนอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร 367,655

ทุนภายนอก

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ประสิทธิภาพของการขนส่งทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอาดือนา นิโด 100,000