ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 Investigate the Superconductivity and Crystal Structure of Y123, Y358 and Y3-8-11 Prepared by Solid State Reaction and Melt Process ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ journal of material science and applied energy. ISSN 2286-7201. Vol.6[3].2017.pp.233-237 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
2 effect of vacuum drying on structural changes of bananas pineapples and apple ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ journal of food processing and preservation ปีที่ 41 ฉบับที่ 6 วารสารรดับนานาชาติ
3 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการออกแบบสภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอินทรีย์จากผลตะลิงปลิงโดย Zygosaccharomycesrouxii TISTR5044 ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน วารสานวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
4 sulfite pretreatment to overcome recalcitrance of lignocellulose for enzymatic hydrolysis of oil palm trunk ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ energy procedia 2017 vol.138 1122-1127 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
5 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของไฮโดรไลเซตชีวมวลต้นจากและน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับ 2 หน้าที่ 117-125 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
6 จลนศาสตร์การอบแห้งมะม่วงเบาด้วยวิธีอบแห้งแบบสุญญากาศ ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
7 basic health screening by exploiting data mining techniques ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), Volume 8 Issue 9, 2017 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
8 ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 หน้า 274-296 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
9 การเลี้ยงชันโรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด วารสารเกษตรพระวรุณ ปี่ 14 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
10 ผลของการใช้ยากันยุงที่มีต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมาลาเรีย อ.กันญารัตน์ หนูชุม วารสารแห่งมหาวิทยาลัยเพชรบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
11 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้สื่อที่มีต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส อ.กันญารัตน์ หนูชุม วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
12 a comparative study of forecasting models for number of malaria patients in phanom district surat thani province อ.สุจารี ดำศรี journal of thai interdisciplinary research 12 vol.3 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
13 microwave drying of germinated corn and its effect on phytochemical properties ดร.อรภรณ์ บัวหลวง journal of the science of food and agriculture 2017 vol.97 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
14 an internet-based student admission screening system utilizing data mining ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช international journal of advanced computer science and applications (IJACSA) ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
15 ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษาคุณภาพกุ้งรมควันด้วยควันจากไม้ป่าชายเลน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
16 construction of scFv against norfloxacin in hansenula polymorpha under control of TEF1 promoter ดร.จิรวัฒน์ มาลา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
17 การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วิชาการและวิจัย มรท.พระนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
18 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กแรงสูงสำหรับกังหันลมขนาดเล็ก ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
19 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ด้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบราน้ำ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
20 การเกิดต้นจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสของขมิ้นชันในหลอดทดลอง ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
21 การสร้างและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแนวนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
22 Synthesized and characterization of YBa2Cu3Oy, Y3Ba5Cu8Oy, and Y7Ba11Cu18Oy superconductors by planetary high-energy ball-milling ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ journal of the Australian Ceramic Society Vols.0 (2017). pp. 1-8. ISSN:2510-1560 impact factor=0.96 (2016) ISI indexed วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus