ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 ขนาดของเปลือกหอยที่เหมาะสมในประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้ง บ่อกุ้ง นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
2 การผลิตเอทานอลจากใบปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความน่าจะเป็น วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นายสุธิพร ขุนทอง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
4 ผลของระดับแกลบกุ้งต่อสมรรถนะการผลิตเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์ อายุ 9 – 11 ปี นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
5 การสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาไทย เรื่องผ้าไหมพุมเรียงผ่านระบบสารสนเทศมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น นางสาวกรชุลี สังข์แก้ว ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
6 ผลของการเสริมหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของแม่นแคระ นางสาวนัณญรัตน์ คุ้มครอง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดัดแปลงน้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา นายกฤตภาส จินาภาค ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
8 การผลิตกรดอินทรีย์จากน้ำหมักผลตะลิงปลิง ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
9 พืชองค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมพืชชายเลน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
10 การตรวจสอบชนิดและการใช้ประโยชน์จากแมลงในพื้นที่เกษตรกร ผศ.ดร.จิตรเกษม หลำสะอาด ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
11 การพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
12 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายชัยทัศน์ เกียรติยากุล ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
13 การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายอาดือนา นิโด ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
14 การศึกษาประสิทธิผลของสื่อการสอนหนังตะลุงคนต่อการป้องกันโรคเบาหวานของประชานกลุ่มเสี่ยง ตำบลบ้านหน้าเขา อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ นายคณิต หนูพลอย ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโปสเตอร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ
15 คุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการ
แม่น้ำพุมดวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
16 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม นายอาดือนา นิโด และนายธนสาร เดชนะ ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
17 ผลของการเตรียมเปลือกหอยสำหรับการดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้งบ่อกุ้ง นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
18 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสาน : หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศอ่าวบ้านดอน นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
19 การพัฒนาตัวแบบสำนักงานเสมือน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง ประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
20 การเรียนการสอนผ่าน Facebook ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ นายศราวุธ มากชิต การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี พ.ศ. 2556 Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education วันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
21 Some Properties of Y3-8-11/Y211 Composite Superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Kmitl Science and Technology Journal Vol.13 No.1 January-June 2013 วารสารวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI
22 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 มกราคม – มิถุนายน 2556 จัดอยู่ในฐาน TCI วารสารวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI
23 เพกทินจากฝักเหรียง: สมบัติทางเคมีและผลิตภัณฑ์เยลลี่ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 18 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน –ธันวาคม 2556
วารสารวิชาการระดับชาติ
ฐานข้อมูล TCI
24 Biodiversity and Abundance of Benthic Fauna Along Ban-don Coastal, Thailand ผศ.ดร.ชลินดา อริยเดช ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability ณ University of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
25 In Vitro Seed Germination of Thai Orchid, GrammatophyllumSpeciosumBlume ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา The International Symposium on Botanical Gardens and Landscape (BGL2013) วันที่ 5-8 สิงหาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
26 Effect of Control Measures on the Transmission of Chikungunya Fever ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ในการประชุม International Journal of Art & Sciences (IJAS) Multidisciplinary conferences in a “study abroad” format ณ University of London Union, Malet Street, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
27 Trasmission Model of Chikungunya Fever in the Presence of Two Species of Aedes Mosquitoes ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ American Journal of Appiled Sciences 10(5): 449-459,27-05-2013 ISSN 1546-9239 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus และ ISI
28 Investigate the Properties of Y211 Doping Effect in the New Superconducting Y7Ba11Cu18Oy Compound ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Advance Materials ResearchVol. 770 (3 April 2013) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus และ ISI
29 Preparation and Characterization of new Y257 superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Advance Materials ResearchVol. 770 (3 April 2013) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus และ ISI
30 Performance of Near-Infrared Reflective Tile Roofs ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Advance Materials ResearchVol. 770
(3 April 2013) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus และ ISI
31 Isolation and characterization of biosurfactants-producing bacteria isolated from palm oil industry and evaluation for biosurfactants production ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด biotechnologiaปี 2013ฉบับที่ 94 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus และ ISI
32 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล การนำเสนอผลงานวิจัย “วิจัยพลังงาน 2556 : เชื่อมต่อธุรกิจ เชื่อมติดอุตสาหกรรม” ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
33 Electrical properties and Crystal structure of Y123, Y358 and Y257/Y211 composite bulk superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ International Journal of Physical Sciences. ISSN 1992-1650. Vol.9(16) 2014 .pp.360-367 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐาน SJR Scopus และ ISI
34 ผลของวิธีกลและความร้อนต่อการงอกของเมล็ดฟักข้าว
Effect of stratification and heating methods on germination of Momordica cochinchinensis Spreng.
ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ