ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่อายุ 2-8, 9-21 สัปดาห์ ผศ.โสภณ บุญล้ำ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
2 ความหลากหลายของสายพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในรอบปีและคุณค่าอาหารของมันหอมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.เกษร เมืองทิพย์ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชิ้นงานผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเนตินัย จีนสกุล ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
4 การสำรวจปริมาณเศษอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อคำนวณหาจุดคุ้มทุนในการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ นางสาวณัฐธิดา ศรีราชยา ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
5 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการฝึกปฏิบัติการแบบเสริมแรงบวกด้วยการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551 – 2554 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
7 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
8 การติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมบางประการของปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยใช้แหล่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
9 การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากทางเดินอาหารในปลากะพงขาว นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร
นายดอกรัก ชัยสาร
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
10 การสำรวจเบื้องต้นความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าเขาหินปูนพื้นที่เข้าหน้าฮะ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
11 การคัดกรองแบคทีเรียไกลดิงที่ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
12 การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียไกลดิงที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
13 วิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาการผลิตไก่พื้นเมือง ผศ.โสภณ บุญล้ำ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
14 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ
15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ช่วง 2-8 สัปดาห์ ผศ.โสภณ บุญล้ำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับที่ 3 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 4 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
16 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของ Y2BaCuO5 ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 25 (พ.ศ. 2555) ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
17 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องแม่ศรีวรรณทอง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า วารสารมนุษยศาสตร์แบะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราขภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
18 Effect of Mosquito Repellent on the Transmission Model of Chikungunya Fever ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ American Journal of Appiled Sciences Volume 9 (4) : 563-569,2012 Issue 1546-9239
SJR : Q1
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
19 ESTIMATION OF BIOACCESSIBILITY OF HEAVY METALS IN OYSTERS USING THE PHYSIOLOGICALLY BASED EXTRACTION TEST ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ Instrumentation Science & Technology Volume 40, Issue 4 1073-9149, 2012
pages 372-383 SJR : Q4
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
20 Preparation of NIR Reflective Brown Pigment ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Procedia Engineering Volume 32, 2012, Issue 18777058 Pages 895–901 SJR : Q2 วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
21 Biochemical composition and the rule of Acetabularia major Martens at Ban-Don coastal, South Thailand ผศ.ดร.ชลินดา อริยเดช Asia-pacific conference on algal Biotechnology (APCAB) and the 1st International Conference on Coastal Biotechnology (ICCB) ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555 การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
22 Histology of callogenesis in diploid bananas (Musa acuminata, AA Group) ‘Kluai Sa’ and ‘Kluai Leb Mu Nang’. ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Notulae Scientia Biologicae, 4: 94-97 วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ
23 In vitro induction of tetraploid plants from callus cultures of diploid bananas (.Musa acuminata, AA group)’Kluai Leb Mu Nang’and ‘Kluai Sa’ ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล Euphytica, 183: 111-117 วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฎในฐาน ISI