ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา

Jun
14
Jun
06
May
30
May
22
Mar
23

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพผู้นำประจำกลุ่มเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DETAIL
Mar
23
Mar
23

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทางด้านดิจิทั

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

DETAIL
Mar
01