ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 Mesurements of radon concentrationss in Chaiya and Thachana districs, Surat Thani province, Thailand ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ Journal of Physics : Conference 2015/611 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2 การขยายพันธุขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ควยตายอดจากเหง้าอ่อน ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2558,31:175-188 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
3 สัณฐานวิทยา ความมีชีวิต และการงอกของเรญพืชดอก 15 ชนิด ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2558, 23,4:622-632 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
4 การขยายพันธุโมกมัน [Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.] ในหลอดทดลอง ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,5 (ฉบับพิเศษ): 833-845 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
5 stability analysis on dynamics of giving up smokeing model with education campaign ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ Australian journal of basic and applied science ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
6 dilute acid pretreatment of oil palm trunk biomass at high temperature for enzymatic hydrolysis ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ eneygy procedia ปี 2015 ฉบับ 79 หน้า 924-927 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus