ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 ผลของการใช้ยากันยุงที่มีต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมาลาเรีย อ.กันญารัตน์ หนูชุม วารสารแห่งมหาวิทยาลัยเพชรบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
2 investigation of Electricical Properties and crystal structure of Y5BA8CU13Ox prepared by melt process ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ current applied science and technology Journal(formerly KMITL science and technology). ISSN 1905-2367. Vol.17[2]. 2017.pp.265-270 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
3 physical and mechanical properties of fiber boards from oil palm empty fruit bunch fibers mixed with water hyacinth fibers ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง SURN Journal of Science and Technology ฉบับที่ 1 ปี 2018 หน้า 52-57 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
4 Biohydrogen production from xylose by the newly isolated Clostridium beijerinckii PS-3 ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ The Journal of Applied Science Vol. 17 Special issue: 47-54 [2018] วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
5 ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสในไร่ข้าวพันธุ์ดอกพะยอม ดร.เบญจมาศ หนูแป้น
KHON KAEN AGR. J. 46 (1) : 73-80
(2018).
วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
6 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากแมลงในท้องถิ่นของเกษตรกร Development of a Training Package on Utilization of Local Insects of Farmers ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
7 Influence of Ti-Doping on Y257 Superconductor ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Vol 7 No 1 (2018): Journal of materials science and applied energy (January – April) วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
8 การปรับสภาพลำต้นปาล์มนํ้ามันด้วยตัวทำละลายเพื่อย่อยด้วยเอนไซม์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ The Journal of Applied Science Vol. 17 No. 1: 75-86 [2018] วารสารวิทยาศาสตรประยุกต์ doi: 10.14416/j.appsci.2018.05.003
ISSN 1513-7805 (Printed in Thailand) ISSN 2586-9663 (Online)
วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
9 The Role of Family on the Transmission Model of Methamphetamine ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ Journal of Physics: Conf. Series 1039 (2018) 012036 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
10 molecular cloning and comparative analysis of variable regions of monoclonal antibody against enrofloxacin clone 48 ดร.จิรวัฒน์ มาลา ACM International Conferrence Proceeding Series วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
11 การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera burmannii Vahl.) ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ In Vitro Micropropagation of Drosera burmannii Vahl. นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
12 Bioaccessibility of heavy metals in the seaweed Caulerpa racemosa var. corynephora : Human health risk from consumption ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ Instrumentation Science & Technology Volume 46, 2018 – Issue 6 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus