ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

 • 2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
 • 2521 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
 • 2522 เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรประจำการ (อคป.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 2523 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 2525 เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคณิตศาสตร์
 • 2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
 • 2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
 • 2535 ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • 2536 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (อ.วท.) สาขาวิชาการอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ และสาขาวิชาสุขศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี)
 • 2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
 • 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์
 • 2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิก
 • 2542 เปลี่ยนการบริหารวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกไฟฟ้า วิชาเอกช่างโลหะ และวิชาเอกเครื่องกล
 • 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์
 • 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส์
 • 2545 งดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)และคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาอาหารและโภชนาการ
 • 2546 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 2549 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • 2550 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • 2552 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 • 2553 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 • 2554 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนใน 17 สาขาวิชาคือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การจัดการภัยพิบัติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

วีดิทัศน์แนะนำคณะ

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ออกแบบโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ผู้จัดทำ ภูเบศ จันทร์สงค์ และ นิติ กุมภกาญจน์
ทีมงาน ผู้ช่วยเบื้องหลัง : เรียบง่าย ครีเอชั่น , MTA04-05
พิธีกร : ธวัชชัย นิลแดง และ อภิวัฒน์ รามแก้ว
พากย์เสียงอวตาร : สิรินยา พรหมจรรย์
ผู้ช่วยเขียนบท : สุกฤตา ทองนพคุณ, วริศ เอมบาง, รัชนีกร เงินเย็น, กาญจนาพร อาษาวัง

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแลเแอนิเมชั่น

Faculty of SCI@SRU