ข่าวสารงานบริการวิชาการ

May
26

มรส. จับมือ สสจ.สฎ. ผลิตนักโภชนาการ – บุคลากรทางสาธารณสุข เสริมพลังสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนเป็นสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.) และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

DETAIL
Aug
16