วิทยาศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น “การผลิตและคุณสมบัติปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในสวนวนเกษตร “

วิทยาศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น “การผลิตและคุณสมบัติปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในสวนวนเกษตร “

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย … ดร.วัชรี รวยรื่น และทีมนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ ดร.นรานันท์ ขำมณี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย

ในหัวข้อ “การผลิตและคุณสมบัติปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในสวนวนเกษตร “

“The production and properties of compost from agricultural waste in agroforestry plantations ”

โดยในงานนี้ทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. สามารถคว้ารางวัลนำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย