โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำแบบป้อนกลับสำหรับโรงไฟฟ้ากังหันน้ำ ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล 1,991,550 การไฟฟ้า
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้องงอกกลุ่มผู้แปรู) ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้อง อบต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ชลิดา เลื่อมใสสุข 48,000 โครงการ สสส.
3 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อบต. คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มินตรา ตรงต่อการ 48,000 โครงการ สสส.
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ฒ อสม.ตำบลเลม็ด อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุกัญญา ไหมเครือแก้ว 48,000 โครงการ สสส.
5 แนวทางการบริหารจัดการขยะต้นทาง อบต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี สุรชัย สังข์งาม 48,000 โครงการ สสส.
7 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อาดือนา นิโด 48,000 โครงการ สสส.
6 การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน อบต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อาดือนา นิโด 48,000 โครงการ สสส.
8 การผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจานสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ 52,000 โครงการ สสส.
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักเหลียงแผ่นปรุงรส สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง 45,000 งบประมาณแผ่นดิน
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปจากส้มจี๊ด กฤตภาส จินาภาค 70,000 งบประมาณแผ่นดิน
11 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมลำต้นปาล์มน้ำมันกับมูลวัว พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 70,000 งบประมาณแผ่นดิน
12 ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกากับมาตรการควบคุม สุรพล เนาวรัตน์ 73,000 งบประมาณแผ่นดิน
13 การผลิตเอทานอลจากกากกาแฟ โดย Saccharomyces cerevisiae กนกรัตน์ ใสสอาด 74,000 งบประมาณแผ่นดิน
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุจารี ดำศรี 76,600 งบประมาณแผ่นดิน
15 การผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องและการศึกษาในระบบลำไส้มนุษย์ จำลอง อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ 77,000 งบประมาณแผ่นดิน
16 การพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผสมสมุนไพร: กรณีศึกษาขนมกรุบ ชลิดา เลื่อมใสสุข 84,500 งบประมาณแผ่นดิน
17 อิทธิพลกลุ่มเพื่อนของนักดื่มหน้าใหม่ที่มีต่อตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดโรคติดสุรา กันญารัตน์ หนูชุม 86,000 งบประมาณแผ่นดิน
18 การแยกและศึกษาลักษณะของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อแบคทีเรีย วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส สายพันธุ์ก่อโรค กนกรัตณ์ ชลศิลป์ 89,000 งบประมาณแผ่นดิน
19 การเพิ่มประสิทธิผลการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม กาญจนา เผือกคง 91,500 งบประมาณแผ่นดิน
20 การศึกษาชีววิทยาของต้นหยาดน้ำค้าง (Drosera sp.)
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริญญา สุกแก้วมณี 94,000 งบประมาณแผ่นดิน
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมผงสำเร็จรูป พราวตา จันทโร 102,000 งบประมาณแผ่นดิน
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังข้าวกล้องหอมไชยาไขมันต่ำ สุกัญญา ไหมเครือแก้ว 106,500 งบประมาณแผ่นดิน
23 การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย 107,000 งบประมาณแผ่นดิน
24 ประสิทธิผลของถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กโตรลิซิสและพืชน้ำในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รัชกร ฮ่งกุล 120,000 งบประมาณแผ่นดิน
25 ผลของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโรคพืช พัชรี หลุ่งหม่าน 120,000 งบประมาณแผ่นดิน
26 ผลของแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มต่อสมรรถภาพและคุณภาพไข่เป็ด พีรวัจน์ ชูเพ็ง 120,000 งบประมาณแผ่นดิน
27 การผลิตไข่ขาวเค็มอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ: กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากไข่ขาวเค็มอบแห้ง สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 120,000 งบประมาณแผ่นดิน
28 ทุ่นเก็บน้ำมันปาล์มในบ่อน้ำเสียของโรงงานปาล์ม วรัญญา ปลอดจินดา 135,200 งบประมาณแผ่นดิน
29 การพัฒนากังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าจากมอเตอร์เหลือทิ้งขนาดกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 วัตต์ ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล 144,000 งบประมาณแผ่นดิน
30 การพัฒนาแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมเส้นใยมะพร้าว ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 155,000 งบประมาณแผ่นดิน
31 การลดความสูญเสียในกระบวนการผสมยางด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางแท่ง นิภาส ลีนะธรรม 155,000 งบประมาณแผ่นดิน
32 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนกยักษ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ โสภณ บุญล้ำ 321,000 งบประมาณแผ่นดิน
33 การพัฒนาฮิวริสติกส์สำหรับการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก กรชุลี คณะนา 60,000 เงินกองทุนวิจัย
34 การพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรณฺการ์ แก้วเชื้อ อโศก ศรีสวัสดิ์
จิตติมา ศีลประชาวงศ์
60,000 เงินกองทุนวิจัย
35 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยผักตบชวา กามีละห์ ยะโกะ 60,000 เงินกองทุนวิจัย
36 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจคัดกรองโรคการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ คมกริษณ์ ศรีพันธ์ วรัญญา ปลอดจินดา 60,000 เงินกองทุนวิจัย
37 ผลของการเสริมใบพญาวานร เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะที่ใช้เป็นสารเร่ง การเจริญเติบโตต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ ณันญรัตน์ คุ้มครอง ภูวดล เหมชะรา 60,000 เงินกองทุนวิจัย
38 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก เพื่อการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ณาตยาณี พรมเมือง กาญจนา เผือกคง 60,000 เงินกองทุนวิจัย
39 แนวทางการทำตลาดออนไลน์บน Facebook ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ถนอม ห่อวงศ์สกุล
เกวลิน อังคณานนท์
60,000 เงินกองทุนวิจัย
40 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำซาวข้าว นภาพร รัตนาถ สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ 60,000 เงินกองทุนวิจัย
41 การพัฒนาบทเรียน e-Learninng แบบปฏิสัมพันธ์รายวิชาการจัดการ องค์ความรู้ นิธิศ เสาแก้ว 60,000 เงินกองทุนวิจัย
42 ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ในแพะ ภูวดล เหมชะรา
พีรวัจน์ ชูเพ็ง
60,000 เงินกองทุนวิจัย
43 โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ 60,000 เงินกองทุนวิจัย
44 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศันสนีย์ วงศ์ชนะ 60,000 เงินกองทุนวิจัย
45 สมบัติทางเคมีกายภาพและการเป็นพรีไบโอติกของสตาร์ชจากเมล็ดจำปาดะ ศิริพร ทวีโรจนการ อรุโณทัย เจือมณี ไซนีย๊ะ สะมาลา 60,000 เงินกองทุนวิจัย
46 การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง สายนที จากถิ่น ภัทรารรณ คหะวงศ์ ชนินทร์ ดำรัสการ 60,000 เงินกองทุนวิจัย
47 จุดตรึงแบบ repellimg ของพหุนามเชิงซ้อน สิทธิโชค ทรงสอาด 60,000 เงินกองทุนวิจัย
48 การประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมวัดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรชัย สังข์งาม
ภูชิยา สุวรรณโชติ
60,000 เงินกองทุนวิจัย
49 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลเพื่อจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สุวรรณา พลภักดี 60,000 เงินกองทุนวิจัย
50 แผนแบบแบ่งกลุ่มที่มีสี่กลุ่มและดัชนีตัวที่สองใหญ่กว่า อรรถกร ศักดา
ถกล ศรีแก้ว
60,000 เงินกองทุนวิจัย
51 การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มรภ.สุราษฎร์ธานี
อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง ศุภชัย ดำคำ 60,000 เงินกองทุนวิจัย
52 ความสามารถในการต้านโรคเบาหวานผ่านการยับยั้งการทำงานของเอมไซม์จากผักพื้นบ้านท้องถิ่นในเขตพื้นที่หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อารยา ปรานประวิตร 60,000 เงินกองทุนวิจัย
53 ฐานข้อมูล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และห่วงโซ่อุปทานของผักพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดำเนินการ 63.5%
เกษร เมืองทิพย์ และคณะ 1,382,395 สกว.-มรส.
54 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็งร่วมกับทางใบปาล์มน้ำมันและเศษอาหาร พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
วัชรี รวยรื่น
นิสากร สุขหิรัญ
150,000 สกอ.ภาคใต้ตอนบน
55 การพัฒนาฉนวนกันความร้อนด้วยโฟมยางธรรมชาติสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฝ้าเพดานและผนังด้านข้าง ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล 1,991,550 สนพ.