งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผศ.พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด 60,000
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยำปักษ์ใต้กรอบ ผศ.ดร.พราวตา จันทโร
นายปาริสุทธ์ เฉลิมชัยรัตน์
60,000
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน cGH ในไก่พื้นเมืองไทย (แดงสุราษฎร์ธานี) ดร.จิรวัฒน์ มาลา 60,000
4 การศึกษาวิธีแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา-เมทธิลเทสโตส เตอโรนเพื่อแปลงเพศกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)ให้เป็นเพศผู้ นายณัฐพล เมฆแดง 60,000
5 ความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของนักศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุวรรณา พลภักดี 60,000
6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium Ramat.) ภายในสภาวะปลอดเชื้อ ผศ.ดร.ไซนียะ สะมาลา
ดร.กิตติมา คงทน
ดร.เบญจมาศ หนูแป้น
ดร.กนกรัตน์ ใสสะอาด
นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ
60,000
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี นางสาวกามีละห์ ยะโกะ 60,000
8 ผลของอัตราการเติมอาหารต่อการเจริญเติบโตโคพีพอด (Themocyclops sp.) ที่เลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง ดร.ชุมพูนุช ชัยรัตนะ 60,000
9 ผลการจลนพลศาสตร์การอบแห้งต่อคุณภาพของมะม่วงเบาอบแห้งสุญญากาศ ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ 60,000
10 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอโศก ศรีสวัสดิ์ 60,000
11 การศึกษาภาวะเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล นางสาวเอพร โมฬี
นายนิธิศ เสาแก้ว
นางสาวบุษยมาศ เหมณี
60,000
12 การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในสถานประกอบการอาหาร นางสาวภูชิยา สวรรณโชติ 60,000
13 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมพงศ์ ยิ่งเมือง 60,000
14 การพัฒนาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กด้วยการใช้แป้งข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อทดแทนแป้งข้าวเจ้า นางสาวรวงนลิน เทพนวล
นางสาวอรุโณทัย เจือมณี
60,000

งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การผลิตเอทานอลจากเส้นใยเปลือกผลจากโดย Saccharomyces cerevisiae ดร.กนกรัตน์ ใสสะอาด 70,000
2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธ์พื้นเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดร.กิตติมา คงทน
ดร.เบญจมาศ หนูแป้น
ดร.กนกรัตน์ ใสสะอาด
ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา
นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ
95,000
3 ผลของอินเดียมที่มีต่อสภาพนำยวดยิ่งของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y257 ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ 80,000
4 การผลิตน้ำตาลกลูโคสจากลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการย่อยด้วยเอนไซม์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 80,000
5 ผลของสภาวะการสกัดที่มีต่อองค์ประกอบของเพกทินจากเนื้อฝักเหรียง ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด
ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
80,000

งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การศึกษาการแสดงออกของยีนของพืชราน้ำด้วยการวิเคราะห์ระดับ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น 125,000
2 การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมและความไวต่อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียวิปริโอ พาราฮีโมไลติคัส ที่แยกได้จากกุ้งขาวและน้ำบ่อเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มอาการตายด่วน ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ 125,000

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำหวานต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 86 ดร.มิติ เจียรพันธุ์ 296,400
2 การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมใบอ้อย ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 300,000
3 การพัฒนาไซรัปจากน้ำหวานจาก ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 300,000
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเงาะสควอช เงาะในน้ำเชื่อม และการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กเงาะ ผศ.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว 300,000
5 การสะสมของโลหะหนัก ชีวปริมาณออกฤทธิ์ และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของโลหะหนักบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ 368,200
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า 380,000

ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ผลของการอบแห้งไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดมะละกอ ดร.อรภรณ์ บัวหลวง 140,000

ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟท์ Pleosporales sp. PSU-H51 และ Phomopsis phyllanthicola PSU-H108 ดร.อุบลทา สมมารถ 600,000

ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว. ท้าทายไทย)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านระบบสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท
นายอโศก ศรีสวัสดิ์ 20,000
2 เว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมศรีวิชัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
งบประมาณทั้งหมด 145,000 บาท
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
นายสุรชัย สังข์งาม
43,500
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยขัดน้ำบ้านฝ่ายพรุ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 230,000 บาท
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
นายสุรชัย สังข์งาม
69,000
4 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 135,000 บาท
ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
นางณาตยาณี พรมเมือง
นางกรชุลี คณะนา
128,250
5 การยกระดับกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจืออบแห้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเทศบาลลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท
นางสาวอรุโนทัย เจือมณี
ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
ดร.พราวตา จันทโร
นายกฤตภาส จินาภาค
นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ
190,000

ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การผลิตหลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
งบประมาณ 4,360,500 บาท ดำเนินการ 95%
ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล 4,142,475

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด 48,000
2 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 48,000
3 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด 48,000
4 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสระแก้วและบ้านล่าง เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ดร.วัชรี รวยรื่น 48,000
5 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวมินตรา ตรงต่อการ 48,000
6 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร นายอาดือนา นิโด 48,000
7 การจัดการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ กรณีศึกษาตำบลบางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์ 48,000
8 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์กรการบริการส่วนตำบล คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ดร.วัชรี รวยรื่น 48,000
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนบ้านรมณีย์เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ้านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า 48,000
10 การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง 48,000
11 คุณภาพการผลิตกะปิกุ้งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าในตำบลห้วยน้ำ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 48,000
12 คุณภาพของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน 48,000
13 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากโรงฆ่ากุสรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก:กรณีศึกษาตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 50,000
14 การบริหารการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อ.ระโหนด จ.สงขลา นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ 50,000
15 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน:กรณีศึกษาตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 50,000
16 การประยุกต์ใช้ระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร:กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์ 50,000
17 การศึกษารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร นางสาวรัชกร นามกร 50,000
18 การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านสวน ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ 50,000
19 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวตำบล คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า 50,000
20 แนวทางการลดสารกันเปื้อนตกค้างในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต นายจีรวัฒน์ มาลา 50,000
21 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 50,000
22 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน 52,000
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแมและกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของกลุ่มสร้างอาชีพตำบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ 52,000